Diện tích sảnh: 20m x 12.35m

Chiều cao: 4.5m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 220 khách
  • Rạp hát: 350 khách
  • Lớp học: 180 khách