Diện tích sảnh: 13m x 14.5m

Chiều cao: 3.4m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 200 khách
  • Rạp hát: 300 khách
  • Lớp học: 180 khách