Diện tích sảnh: 16m x 14.8m

Chiều cao: 3.67m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 200 khách
  • Rạp hát: 340 khách
  • Lớp học: 170 khách