Diện tích sảnh: 39m x 13m

Chiều cao: 3.8m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 500 khách
  • Rạp hát: 800 khách
  • Lớp học: 440 khách