Diện tích sảnh: 26m x 13m

Chiều cao: 3.67m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 300 khách
  • Rạp hát: 500 khách
  • Lớp học: 260 khách