Diện tích sảnh: 4,8m x 6,9m

Chiều cao: 3.7m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 40 khách
  • Bàn dài: 24 khách