Diện tích sảnh: 16m x 13m

Chiều cao: 3.67m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 160 khách
  • Rạp hát: 280 khách
  • Lớp học: 150 khách