Diện tích sảnh: 17m x 13m

Chiều cao: 3.8m

Sức chứa:

  • Bàn tròn: 180 khách
  • Rạp hát: 330 khách
  • Lớp học: 170 khách